Rok 2006

OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XLII/545/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – rejon Starego Miasta 2, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/492/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.09.2006 r. do 10.10.2006 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, w godz. od 800 do1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.10.2006 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino pok. nr 12 o godz. 1600

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2006 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
inż. Henryk Piłat