Rok 2006

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żórawie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 Gryfino,2006-08-11

 

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie przepisów art. 34 ust.1 pkt.1 i 2,art. 35, art.37ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603; Nr 281 poz.2782; z 2005r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz.1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708/ oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr LII/635/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żórawie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, tj. do dnia  1 września 2006 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy cytowanej na wstępie, osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 22 września 2006 r.

Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

  • są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercami,
  • przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów.

Ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po dniu 22 września 2006 r.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem udziela się w pokoju nr 23 tut. Urzędu.

W Y K A Z

Oznaczenie nieruchom.
wg katastru nieruchom.
 Pow. działki
w m2
Opis nieruchomości i przeznaczenie
w planie zagospodar. przestrzennego
Cena w zł
obręb Żórawie
dz. nr 92/5

2400

działka nie zabudowana,  pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną 36.500,-