Rok 2006

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek firmy „Hydrotech” P.U.H. Jan Stefański z siedzibą w Szczecinie przy Placu Dziecka 12/5, działającej w imieniu Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA z siedzibą w Nowym Czarnowie 76, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku stacji odwadniania osadów ściekowych

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/, że zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek firmy „Hydrotech” P.U.H. Jan Stefański z siedzibą w Szczecinie przy Placu Dziecka 12/5, działającej w imieniu Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA z siedzibą w Nowym Czarnowie 76, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku stacji odwadniania osadów ściekowych, który zlokalizowany będzie na terenie elektrowni „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie, na działce nr 118/34 w obr. Pniewo.
Wciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej MiG Gryfino, w pokoju nr 14 tutejszego Urzędu, w godz. od 800 do 1530 można zapoznać się z projektem decyzji oraz całokształtem materiałów, które posłużyły do jej przygotowania oraz zgłosić ewentualne dodatkowe żądania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat