Rok 2006

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA że zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejon Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Chojnie przy ul.Polnej 2, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
ZAWIADAMIA

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/, że zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejon Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Chojnie przy ul.Polnej 2, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie chodnika w Radziszewie przy ul.Ogrodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119, na działce nr 84 w obr. Radziszewo 1.

W ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 14 tutejszego Urzędu, w godz. od 800 do 1530 można zapoznać się z projektem decyzji oraz całokształtem materiałów, które posłużyły do jej przygotowania oraz zgłosić ewentualne dodatkowe żądania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henry Piłat