Rok 2006

OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego.

Gryfino, dn. 24 sierpnia 2006 r.

BMP.PP-7325/P-n/1/06

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gryfinie Uchwały Nr LIII/640/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego.
Zmiana dotyczy działek nr 143, 157 i 158 w obrębie 3 m. Gryfino. Granicę obszaru objętego projektem planu miejscowego, przedstawia poniższy załącznik.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino (ul. 1 Maja 16,  74-100 Gryfino) w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Miasta  i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

Załącznik: Granica obszaru objętego projektem planu miejscowego: