Rok 2006

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO INFORMUJEo wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie z siedzibą przy ul.Polnej 2, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
INFORMUJE

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity- Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie z siedzibą przy ul.Polnej 2, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie chodnika w Radziszewie przy ul.Ogrodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119, na działce nr 84 w obr. Radziszewo 1.

W ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki od 800 do 1600 i od wtorku do piątku od 730 do 1530), każdy ma prawo zapoznać się ze złożonym wnioskiem.

Ewentualne uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat