Rok 2006

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO INFORMUJEna wniosek strony zmieniona została w części decyzja ostateczna wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie, znak: BMK.7625/07-7/05 z dnia 04.01.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Gryfino, 06.11.2006r

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
INFORMUJE

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity- Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), na wniosek strony zmieniona została w części decyzja ostateczna wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie, znak: BMK.7625/07-7/05 z dnia 04.01.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa sieci kanalizacji ściekowej, kanalizacji deszczowej i sieci gazowej, zlokalizowanej na działkach nr 270, 273 w obr.Gryfino 5; 1/1, 94, 96, 519, 522, 523, 112, 513/8, 602, 389/3, 399,392/6,508/10, 93/8, 93/13, 426/1, 560 w obr.Pniewo; 35/3, 70/1, 70/2, 74/1, 75/1, 95/2, 95/3, 89, 143 w obr.Żórawki”, w następujący sposób:

- w nazwie przedsięwzięcia umieszczonego w decyzji, w zakresie określającym miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz w jej uzasadnieniu dopisuje się następujące działki o numerach: 33, 35/4, 35/5, 37/1, 38, 40 z obr. Żarówki.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-504 Szczecin, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Gryfino).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat