Rok 2006

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO informuje o decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji Dolna Odra-Chlebowo”.

Gryfino, 24 .08.2006r.

BMK.7625 /45-5/06

DECYZJA

Na podstawie art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji Dolna Odra-Chlebowo” z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

Uzasadnienie

W dniu 14.08.2006r. wpłynął do Burmistrza MiG Gryfino wniosek Grupy Energetycznej ENEA SA, Oddział w Szczecinie z siedzibą przy ul. Malczewskiego 5/7, w imieniu której działa Pan Adam Pahl będący pracownikiem firmy Energoprojekt-Kraków SA, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji Dolna Odra- Chlebowo”.

W związku z ww. wnioskiem w dniu 14.08.2006r. wszcząłem postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Analiza projektowanej trasy linii napowietrznej 110 kV relacji Dolna Odra- Chlebowo, wskazuje, iż w części przebiega ona przez tereny zamknięte (teren PKP –działka nr 35/2 obr.Żórawki). W związku z powyższym zastosowanie ma art. 46a ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627, z późn.zm.), wprowadzony ustawą z dnia 24 lutego 2006r. o zmianie ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 50, poz.360- wejście w życie 29 czerwca 2006r.), który stanowi, iż w przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojewoda.

W związku z powyższym wszczęte postępowanie stało się bezprzedmiotowe i zostanie przekazane na podstawie art. 65 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego według kompetencji Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Na niniejszą decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
mgr Eugeniusz Kuduk

Otrzymują:

  1. Wojewoda Zachodniopomorski, ul.Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie, ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino
  3. Grupa Energetyczna ENEA SA, Oddział w Szczecinie, ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin
  4. Energoprojekt-Kraków SA, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków
  5. BMK – aa