Rok 2006

KOMUNIKATBurmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie przystąpienia do sporządzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego /WPI/ na lata 2007-2011 dla Miasta i Gminy Gryfino.

    

KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Stosownie do art. 30 ust. 21 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz   zgodnie z art. 2 Uchwały nr XLVIII/608/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 września 2002r. w sprawie trybu i procedury aktualizacji  Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy

zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego /WPI/ na lata 2007-2011 dla Miasta i Gminy Gryfino.

W roku ubiegłym opracowany został Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006-2010, który ma charakter programu kroczącego. Inicjatywa spotkała się z szerokim oddźwiękiem społecznym potwierdzając tym samym zasadność udziału społeczeństwa w tworzeniu tego rodzaju programów. W tym roku przystępujemy do aktualizacji WPI i rozszerzenie programu o inwestycje planowane w 2011 roku.

W zawiązku z powyższym zapraszam wszystkich zainteresowanych do wypełnienia wniosku inwestycyjnego (pobierz wniosek). Wypełniony wniosek należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w UMiG Gryfino lub przesłać na adres e-mail: planowanie@gryfino.pl.

Wypełnione wnioski inwestycyjne należy złożyć w terminie  do 30 kwietnia 2006r.

Osobą uprawnioną do przyjmowania wniosków inwestycyjnych oraz udzielania wszelkich wyjaśnień jest Pani Aleksandra Zalewska (telefon kontaktowy: 4162011 wew. 212).

* instrukcja do wniosku inwestycyjnego

BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO

inż. Henryk Piłat

Lista załączników:
instrukcja do wniosku inwestycyjnego [84111 bajtów]
pobierz wniosek [79968 bajtów]