Rok 2006

O G Ł O S Z E N I E wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na cele usług handlowych i gastronomicznych.

Gryfino,2006-09-28

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie przepisów art. 34 ust.1 pkt.1 i 2,art. 35, art.37ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603; Nr 281 poz.2782; z 2005r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz.1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708/ oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr V/53/99 z dnia 28 stycznia 1999 r. - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na cele usług handlowych i gastronomicznych.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, tj. do dnia  19 października 2006 r.   Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy cytowanej na wstępie, osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 9 listopada 2006 r.

Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

  • są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercami,
  • przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów.

Ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po dniu 9 listopada 2006 r.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem udziela się w pokoju nr 23 tut. Urzędu.

W Y K A Z

Oznaczenie nieruchom.wg katastru nieruchom  Łączna pow. działek w m2 Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodar.  przestrzennego Cena w zł
obręb 5 m. Gryfino
dz. nr 123/4 i  124/5

598 

działki nie zabudowane, pod zabudowę handlową  z uzupełnieniem małą gastronomią

32.500,-

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat