Rok 2006

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zkończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Stacji Bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.z o.o. BTS 33911Gryfino operatora sieci ERA GSM, zlokalizowanej w Gryfinie na działce nr 401/2 przy ul.Słowackiego 6”.

Gryfino, 19.07.2006r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
ZAWIADAMIA

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/, że zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Aleje Jerozolimskie 181, w imieniu której występuje Pan Grzegorz Grabowski z firmy Elfeko SA z siedzibą w Gdyni, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Stacji Bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.z o.o. BTS 33911Gryfino operatora sieci ERA GSM, zlokalizowanej w Gryfinie na działce nr 401/2 przy ul.Słowackiego 6”.
W ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej MiG Gryfino, w pokoju nr 14 tutejszego Urzędu, w godz. od 800 do 1530 można zapoznać się z projektem decyzji oraz całokształtem materiałów, które posłużyły do jej przygotowania oraz zgłosić ewentualne dodatkowe żądania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat