Rok 2006

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

Gryfino, dn. 18.08.2006 r.

KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

Stosownie do art. 17 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, Poz.717; z 2004 r. Nr 6, Poz.41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gryfinie uchwały Nr XXIX/409/04 z dn. 30 grudnia 2004 r. zmieniającej uchwałę Nr VII/107/03 z dn. 24 kwietnia 2003 r. o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach Wełtyń II, Nr. 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego nowego przebiegu drogi krajowej K31, oraz uchylenia uchwały Nr XXXVI/473/01 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w rejonie ul. Artyleryjskiej obejmującej części działek nr 362, 363, 364, 366 i 370, zmienionej uchwałą Nr XXVI/361/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 września 2004 r.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest nowy przebieg drogi krajowej K31, wprowadzenie nowych funkcji, a także korekty dotychczasowych rozwiązań, w tym funkcji mieszkaniowej, usługowej, obsługi komunikacji, innych (np.zieleni izolacyjnej, parkowej) oraz uwzględnienie wzajemnych oddziaływań wyżej wymienionych funkcji wraz z potrzebami w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.
Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/409/04 przedmiotowym planem miejscowym dodatkowo zostały objęte tereny skrzyżowania drogi krajowej K31 z drogą wojewódzką W121 w miejscowości Pniewo wraz z przyległymi terenami oraz zostały skorygowane granice opracowania planu w obrębach Żórawie, Gryfino nr 4, Żórawki, Pniewo z uwzględnieniem istniejących granic nieruchomości i zagospodarowania terenu.
Dotychczas złożone wnioski zachowują ważność. Uzupełniające wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być zgłaszane w terminie 21 dni od daty ogłoszenia, tj. do dnia 11.09.2006 r., bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, lub korespondencyjnie.
Wniosek powinien zawierać nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.