Rok 2006

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO INFORMUJEo wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku firmy Nadzory Budowlane i Usługi Projektowo-Kosztorysowe Stanisław Rodak z siedzibą w Szczecinie przy ul.Chobolańskiej 25/3, działającej z upoważnienia firmy POLKOMTEL SA z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Gryfino, 31.08.2006r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
INFORMUJE

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity- Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek firmy Nadzory Budowlane i Usługi Projektowo-Kosztorysowe Stanisław Rodak z siedzibą w Szczecinie przy ul.Chobolańskiej 25/3, działającej z upoważnienia firmy POLKOMTEL SA z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa stacji bazowej GSM „BT 44589 Gryfino Górny Taras”, zlokalizowanej na działce nr 18/7 w Gryfinie”.

W ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej MiG Gryfino, w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki od 800 do 1600  i od wtorku do piątku od 730 do 1530 ), każdy ma prawo zapoznać się ze złożonym wnioskiem.

Ewentualne uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat