Rok 2006

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO informuje o postanowieniu o przekazaniu wg właściwości Wojewodzie Zachodniopomorskiemu wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji Dolna Odra- Chlebowo”

Gryfino, 24 .08.2006r.

BMK.7625 /45-6/06

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 65 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

przekazuję

wg właściwości Wojewodzie Zachodniopomorskiemu wniosek w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji Dolna Odra- Chlebowo”.

Uzasadnienie

W dniu 14.08.2006r. wpłynął do Burmistrza MiG Gryfino wniosek Grupy Energetycznej ENEA SA, Oddział w Szczecinie z siedzibą przy ul. Malczewskiego 5/7, w imieniu której działa Pan Adam Pahl będący pracownikiem firmy Energoprojekt-Kraków SA, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji Dolna Odra- Chlebowo”.

W związku z ww. wnioskiem w dniu 14.08.2006r. wszcząłem postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Analiza projektowanej trasy linii napowietrznej 110 kV relacji Dolna Odra- Chlebowo, wskazuje, iż w części przebiega ona przez tereny zamknięte (teren PKP –działka nr 35/2 obr.Żórawki). W związku z powyższym zastosowanie ma art. 46a ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627, z późn.zm.), wprowadzony ustawą z dnia 24 lutego 2006r. o zmianie ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 50, poz.360- wejście w życie 29 czerwca 2006r.), który stanowi, iż w przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojewoda.

Wobec powyższego postanowiono jak w rozstrzygnięciu niniejszego postanowienia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
mgr Eugeniusz Kuduk

 

W załączeniu przesyłam:

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 14.08.2006r.
 • mapa ewidencyjna wraz z informacją o przedsięwzięciu – dostarczona pismem z dna 20.03.2006r.
 • informacja o przedsięwzięciu wraz z oceną zagrożenia ptaków przez linię energetyczną 110kV Dolna Odra-Chlebowo- dostarczona pismem z dnia 20.03.2006r.
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- dostarczono pismem z dna 20.03.2006r.
 • Raport oddziaływania na środowisko napowietrznej linii energetycznej 110kV Dolna Odra-Chlebowo ze stycznia 2006r.
 • aneks do raportu oddziaływania na środowisko napowietrznej linii energetycznej 110kV Dolna Odra-Chlebowo z lipca 2006r.
 • pismo pana Arkadiusza Bienicewicza z dnia 23.08.2006r.
 • pismo-skarga pana Arkadiusza Bienicewicza z dnia 23.08.2006r.
 • pisma Burmistrza MiG Gryfino BMK.7625/45-1/06, BMK.7625/45-2/06, BMK.7625/45-3/06 z dnia 16.08.2006r. oraz BMK.7625/45-4/06 z dnia 24.08.2006r.

Otrzymują:

 1. Wojewoda Zachodniopomorski, ul.Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 2. Grupa Energetyczna ENEA SA, Oddział w Szczecinie, ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin
 3. Energoprojekt-Kraków SA, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków
 4. BMK – aa