Rok 2006

OGŁOSZENIEBurmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.

 Gryfino, 2006-01-23

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do oddania w użytkowanie wieczyste

Działając na podstawie przepisów art. 34 ust.1 pkt.1 i 2, art.35 ust.1 oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLIV/554/05 z dnia 30 listopada 2005 r. - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Prawo nabycia niżej wymienionej nieruchomości przysługuje wyłącznie użytkownikom wieczystym działki oznaczonej nr 217.
Niniejszy wykaz Burmistrz podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc
od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, tj.
do dnia 14 lutego 2006 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy cytowanej na wstępie, osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 06 marca 2006 r.
Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

  • są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercami,
  • przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętej wykazem udziela się w pokoju nr 23 tut. Urzędu.

Oznaczenie nieruchom wg katastru nieruchom. Pow.dz.
w m2
Opis  nieruchomości i przeznaczenie w planie zagosp.przest. Cena działki w zł Podatek VAT w zł (22%) Wartość
    w zł
obręb 4 m. Gryfino
dz. nr 194/1
6  nieruchomość gruntowa  nie zabudowana przeznaczone na poprawienie warunków zagospodarowania
działki nr 217
326,- 71,72 397,72
  1. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% wartości działki i stanowi kwotę - 99,43 zł,  płatna przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.