Rok 2006

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO INFORMUJE o wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku firmy Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Gryfino, 23.10.2006r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
INFORMUJE

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity- Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek firmy Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Skierniewickiej 10a, w której imieniu występuje Pan Roman Herczyński, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej „PTK-Centertel” Sp. z o.o. nr 5762/5515 (6255) położonej w miejscowości Dębce, na działce nr 335/1 z Obr. Daleszewo”.

W ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej MiG Gryfino, w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki od 800 do 1600 i od wtorku do piątku od 700 do 1500), każdy ma prawo zapoznać się ze złożonym wnioskiem.

Ewentualne uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat