Rok 2006

OGŁOSZENIEBurmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

Gryfino, 2006-10-18

 

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w użytkowanie wieczyste

Działając na podstawie przepisów art. 34 ust.1 pkt.1 i 2, art.35 ust.1 oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLI /519/05 z dnia 29 września 2005 r. - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Prawo nabycia niżej wymienionej nieruchomości przysługuje wyłącznie użytkownikom wieczystym działki oznaczonej nr 432.
Niniejszy wykaz Burmistrz podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc  od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, tj.
do dnia 8 listopada 2006 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy cytowanej na wstępie, osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 29 listopada 2006 r.
Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

  • są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercami,
  • przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętej wykazem udziela się w pokoju nr 23 tut. Urzędu.

Oznaczenie nieruchom wg katastru nieruchom.

Pow.dz. w m2

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagosp.przest. Cena działki  w zł Podatek VAT  (w zł) 22% Wartość w zł

obręb 2 m. Gryfino


nieruchomości gruntowe  nie zabudowane, przeznaczona na poprawienie  warunków zagospodarowania  działki nr 432
     
dz. nr 426/11  35 1,317,- 289,74 + 606,32

 

Z up.Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Eugeniusz  Kuduk