Rok 2006

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA, że zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek firmy Projbud sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy A.Mickiewicza 132, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsca magazynowania „A” popioło-żużla.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
ZAWIADAMIA

na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/, że zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek firmy Projbud sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy A.Mickiewicza 132, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsca magazynowania „A” popioło-żużla wydzielonego z kwatery 4B składowiska odpadów produkcyjnych w Elektrowni „Dolna Odra”, na części działki 118/25 i 331/3 w obr.Pniewo.

Wciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 14 tutejszego Urzędu, w godz. od 800 do 1530 można zapoznać się z projektem decyzji oraz całokształtem materiałów, które posłużyły do jej przygotowania oraz zgłosić ewentualne dodatkowe żądania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat