Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-4/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt

    

ZARZĄDZENIE NR 0152-4/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 stycznia 2007r.


w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt

 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 71, Nr 162 poz. 1568; z 204 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116  poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337) oraz § 13 ust.7 i § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319; z 2003r. Nr 69 poz.636; z 2006 r. Nr 127 poz. 885) zarządzam, co następuje:

§ 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r.Dz. U. Nr 69, poz. 636) - rozbudowuje się dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat