Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-47/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 września 2007r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w sprawie pozyskania materiałów do raportu o stanie miasta i gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-47/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 września 2007r.


w sprawie powołania zespołu zadaniowego w sprawie pozyskania materiałów do raportu o stanie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza co następuje:

§1. W celu opracowania raportu o stanie miasta i gminy Gryfino dla potrzeb opracowywanej Strategii powołuje się zespół zadaniowy.

§2. Zadaniem zespołu jest przygotowanie danych do raportu o stanie miasta i gminy Gryfino.

§3. Zakres wymaganych danych do raportu wraz z instrukcją zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zespół zadaniowy powołuje się w składzie:

 1. Maciej Szabałkin – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 2. Beata Kryszkowska – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
 3. Ewa Kubiak – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
 4. Janina Major – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
 5. Teresa Drążek - Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
 6. Piotr Romanicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
 7. Krzysztof Czosnowski – Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
 8. Mariusz Andrusewicz – Kierownik Referatu inwestycji i Funduszy Europejskich
 9. Milena Świeboda – Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego
 10. Krystian Kosiński – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
 11. Renata Kuryło – Samodzielny Referent w Referacie Spraw Obywatelskich
 12. Ewa Sznajder – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 13. Maria Zalewska – Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury
 14. Tadeusz Samoń – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
 15. Bronisław Mela – Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego\
 16. Rafał Mucha – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
 17. Bożena Górak – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
 18. Czesław Hołub – Dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie
 19. Leopold Kemmling – Dyrektor Biblioteki Publicznej

§5. Zobowiązuje się wszystkich członków zespołu do dostarczenia danych w zakresach wynikających z kompetencji poszczególnych wydziałów, komórek i jednostek w terminie sukcesywnie do 25 października br. Dane należy kierować bezpośrednio do Krzysztofa Czosnowskiego (krzysztof.czosnowski@gryfino.pl).

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino koniecznym jest opracowanie raportu o stanie miasta i gminy Gryfino. Zakres dany na podstawie których raport zostanie przygotowany zawiera niniejsze zarządzenie. Osoby wymienione w zarządzeniu zobowiązane są do dostarczenia niezbędnych danych w zakresach wynikających z kompetencji poszczególnych wydziałów, komórek i jednostek

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski

 

załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0152-47/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007r.

 

MOTORY ROZWOJU

 1. Kapitał społeczny, społeczny klimat rozwoju – BMP.PP, BMP, BWS, SEP, BMP.PI, SEP, BP
  1. Liczba organizacji pozarządowych i zmiany, liczba członków organizacji pozarządowych i zmiany,
  2. Nagrody i wyróżnienia dla organizacji pozarządowych - krajowe i lokalne,
  3. Liczba spotkań w roku samorząd – organizacje pozarządowe,
  4. Liczba lokalnych organizacji biznesowych,
  5. Liczba spotkań w roku samorząd – środowiska biznesu, liczba spotkań w roku organizacje pozarządowe – środowiska biznesu,
  6. Liczba i czytelnictwo prasy lokalnej, poruszana tematyka na łamach prasy lokalnej
  7. Wymienić opracowane i aktualne strategie rozwoju w samorządzie, organizacjach pozarządowych, firmach i organizacjach biznesowych,
  8. Jaki jest poziom uczestnictwa naszej społeczności w dialogu publicznym? Obywatelskie akcje edukacyjne, petycyjne, inwestycyjne.
  9. Formy i techniki komunikacji władza lokalna - mieszkańcy, władza - organizacje pozarządowe i biznes, wspólne inicjatywy i akcje organizacji i samorządu.
  10. Stopień centralizacji i decentralizacji instytucji – szkół, firm komunalnych itp.
 2. Przywództwo – BWS, SEC, SEP, GDK, B, SE
  1. Liderzy środowisk, autorytety, koncepcje. Czy i jakie środowiska są rozpoznawalne i mają swoich przywódców?
  2. Aktywności grup i liderów, znani wojskowi, przykłady odwagi i bohaterstwa,
  3. Wyraziste postacie wśród mieszkańców, autorytety lokalne,
  4. Urodzeni na miejscu sławni obywatele,
  5. Liczba zgłoszonych kandydatów w wyborach do liczby możliwych miejsc na listach, łączna liczba obywateli i %, którzy byli lub są radnymi,
  6. Najaktywniejsze partie polityczne, grupy wyznaniowe i ich przywódcy.
 3. Zasoby środowiska naturalnego -– BMK, GDK
  1. Lasy, akweny wodne, rzeki i strumienie,
  2. Znajdujące się na terenie miasta naturalne i sztuczne zbiorniki wodne. Ich położenie, dojazd, linia brzegowa,
  3. Pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, typ roślinności,
  4. Uzdrowiska, mikroklimaty.
  5. Kopaliny, kopalnie surowców, miejsce, szacowana wielkość i charakter eksploatowanych surowców naturalnych. Zasoby wód podziemnych,
  6. Stan środowiska naturalnego, wielkość zanieczyszczeń,
 4. Zasoby pracy – PUP, USC, BMK, BWS
  1. Dane demograficzne, liczba ludności z końca 2003, 2004, 2005, 2006r,
  2. Migracje i ich charakter,
  3. Struktura wykształcenia i zawodowa, struktura wiekowa, relacja kobiety – mężczyźni,
  4. Struktura zatrudnienia, stosunek aktywnych zawodowo do nieaktywnych, struktura wykształcenia aktywnych zawodowo,
  5. Struktura wykształcenia bezrobotnych, struktura zawodowa absolwentów szkół i uczelni, poziom, wyniki edukacyjne (zdawalność egzaminów, wyniki na olimpiadach, innych konkursach wiedzy),
  6. Szkolnictwo policealne,
  7. Nauka ustawiczna, możliwości dokształcania, (co ma mieszkaniec do dyspozycji jako dokształcanie, podaż kursów i szkoleń dla mieszkańców i organizacji),
  8. Działalność popularnonaukowa, współpraca między jednostkami i współpraca z jednostkami pozaszkolnymi,
  9. Dostępność i standard mieszkań, zasoby mieszkaniowe.
 5. Teren i korzyści miejsca – BMP, BMP.PP, BMK, BWG, SEP, GDK, BP
  1. Czy istnieją renty położenia, jakie,
  2. Pod jakim względem terytorium miasta jest wyjątkowe? (Szczególne zabytki, układy urbanistyczne, unikalna architektura, unikalne ciągi ulic, pomniki itd.).
  3. Co jest zasobem, wartością wspólnoty, z czego wspólnota jest dumna? Jakie ciekawe miejsca i atrakcje są w mieście i okolicy? Czy na terenie miasta występują jakieś zabytki lub szczególne miejsca, o których turyści zwykle nie wiedzą?
  4. Zasoby historyczne, ważne wydarzenia historyczne, legendy, unikatowe walory geograficzne,
  5. Co jest w mieście ładne w widoku, co jest brzydkie? Jakie są i jak funkcjonują przestrzenie publiczne?
  6. Obrzędy, miejsca pamięci, potrawy regionalne.
  7. Programy, projekty i kontakty ponad lokalne (w tym miasta/miasta partnerskie) i międzynarodowe.
  8. Szlaki transportowe,
  9. Odległości do głównych ośrodków, lotniska, autostrady, kontakty trans-graniczne,
  10. Walory ukształtowania terenu,
  11. Interesujące sąsiedztwa,
  12. Rola obszaru miasta w przyrodniczym systemie powiatu i województwa (czy jest istotna, czy bez większego znaczenia}.
  13. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta (w procentach, ile drogi, ile parki, ile tereny przemysłowe, ile mieszkaniowe, ile akwenów wodnych).
  14. Struktura użytkowania terenów (prywatne, publiczne), % pokrycia powierzchni planami zagospodarowania przestrzennego
 6. Potencjał gospodarczy -– BWG, SEP, GDK
  1. Rejestracje firm, wyrejestrowania, MSP, jak dotychczas rozwijała się gospodarka w mieście? Które dziedziny działalności rozwijają się dobrze? Które upadają? Jakie rodzaje działalności są w mieście prowadzone?
  2. Rozwój turystyki (baza, oferta turystyczna, najciekawsze produkty turystyczne, liczba turystów s czasie),
  3. Struktura produkcji i usług. Kategorie produkcji i usług, produkcja na głowę mieszkańca, eksport, główne produkty, najlepsze (sławne) produkty, główne usługi, tradycje gospodarcze, tradycje rzemieślnicze,
  4. Liczba banków i placówek bankowych, fundusze gwarancyjne,
  5. Inkubatory przedsiębiorczości, agencje rozwoju, czy analizowane są rynki? Jakie? Jakie jest wsparcie dla młodych przedsiębiorców? (Czy jest, na czym polega, jak jest skuteczne?. Szkolenia, doradztwo.
 7. Kapitał finansowy /inwestycyjny/ - SKP, BMP
  1. W ciągu wielolecia: dochody na głowę mieszkańca, dochody własne na głowę mieszkańca, nakłady na inwestycje globalne, nakłady na inwestycje z budżetu,
  2. Pozyskiwanie dofinansowania zewnętrznego kwotowe i w stosunku do wydatków inwestycyjnych,
  3. PIT i CIT z ostatnich trzech lat.,
  4. Wszystkie kategorie podatku od nieruchomości, ceny działek w atrakcyjnych lokalizacjach, ceny mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach z  ostatnich trzech lat,
  5. Wartość inwestycji prywatnych na terytorium gminy z ostatnich trzech lat.,
  6. Struktura źródeł dochodów gminy z ostatnich trzech lat.
 8. Poziom nauki, techniki, kultury – BWS, SEP, GDK, OSsiR,
  1. Innowacyjność technologiczna, patenty, wynalazki,
  2. Osiągnięcia, nagrody, sukcesy,
  3. Jaka jest jakość, dostępność i konsumpcja dóbr kultury?
  4. Liczba imprez kulturalnych, uczestnictwo mieszkańców i gości,
  5. Wymiar imprez – lokalny, regionalny, krajowy, światowy, festiwale,
  6. Artyści, grupy artystyczne (przeszłość i współczesność).
  7. Placówki kulturalne, jednostki kultury, ich zasoby materialne, kultura fizyczna.,
 9. Zainwestowanie infrastrukturalne - BMP, BMP.PP, BMP.PI
  1. Stopień pokrycia terytorium gminy sieciami infrastruktury drogowej, internetowej, telekomunikacyjnej, innej łączności,
  2. Stopień pokrycia terytorium gminy sieciami infrastruktury wodno –kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, ciepłowniczej i innymi.

 

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA RAPORTU O STANIE MIASTA I GMINY GRYFINO

 1. Raport zawiera 9 rozdziałów i 65 tematów, każdy z tematów jest kluczowy dla rozwoju,
 2. Raport ma zawierać tyko i wyłącznie fakty,
 3. RAPORT NIE ZAWIERA – opisów zdarzeń, opisów sukcesów, opisów działań, zawiera tylko dane i fakty.
 4. Najlepszą formą zapisu w raporcie są tabele,
 5. Raport ma odzwierciedlać trendy i tendencje w każdym z tematów (jeśli to możliwe),
 6. Wszystkie dane i fakty należy podawać maksymalnie skrótowo.
 7. Początkiem pracy jest zidentyfikowanie właściwych źródeł danych.
 8. W przypadku braku danych w poszczególnych tematach należy zamieścić informację – brak danych.