Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-51/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-51/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 października 2007 r.


w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974), oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (zarządzenie Nr 0152 – 10 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Księgę Procedur Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Księga Procedur Audytu Wewnętrznego ma zastosowanie do audytów przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino, oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino, które nie są zobowiązane, na podstawie odrębnych przepisów, do samodzielnego prowadzenia audytu wewnętrznego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino, Audytorowi Wewnętrznemu, Kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 0152-58/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2007 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 0152-51/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 12 października 2007 r.

Ze względu na obszerność Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego dostosowanie do zmieniających się warunków prawnych, a tym samym jej aktualizacji dokonuje się poprzez uchylenie poprzedniej wersji ww. dokumentu.
Powyższe pozwoli na łatwiejsze stosowanie.

Audytor Wewnętrzny
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
Anna Myśko

 

Sporządziła:
Anna Myśko

 

Gryfino, dnia 11 października 2007 r.

 

 

Załącznik
do zarządzenia Nr 0152-51/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 12 października 2007 r.