Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-38/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

ZARZĄDZENIE  NR 0152-38/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 sierpnia 2007 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658;  z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego, oceny ofert  i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego” przeznaczonego na sfinansowanie projektu pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni  w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska”, którego spłata nastąpi w latach 2007-2011, powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Eugeniusz Kuduk - przewodniczący komisji
  2. Milena Świeboda - sekretarz komisji
  3. Małgorzata Smołuch - członek komisji
  4. Agnieszka Wernikowska - członek komisji
  5. Angelika Szulc - członek komisji.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z unieważnieniem, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego” przeznaczonego na sfinansowanie projektu pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska”, którego spłata nastąpi w latach 2007-2011 należy przeprowadzić kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Proponuję, aby postępowanie przygotowała i przeprowadziła komisja przetargowa  w składzie:

  1. Eugeniusz Kuduk - przewodniczący komisji
  2. Milena Świeboda - sekretarz komisji
  3. Małgorzata Smołuch - członek komisji
  4. Agnieszka Wernikowska - członek komisji
  5. Angelika Szulc - członek komisji.

SEKRETARZ
Miasta i Gminy Gryfino

Beata Kryszkowska