Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-16/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 119/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 03 września 2003r. w sprawie Regulaminu oceny okresowej pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-16/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 kwietnia 2007 r.


w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 119/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 03 września 2003r. w sprawie Regulaminu oceny okresowej pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam,  co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie nr 119/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 03 września 2003r. w sprawie Regulaminu oceny okresowej  pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. 

§ 2. Wykonanie powierzam naczelnikom/kierownikom komórek organizacyjnych  Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie do zarządzenia

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych należy uchylić Regulamin wprowadzony w 2003r. dotyczący oceny okresowej pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ze względu na nieaktualne zapisy w nim zawarte, jak i zaistniałe rozbieżności między regulaminem a wprowadzonym rozporządzeniem.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska –Piaskowska