Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-61/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatów karnych.

ZARZĄDZENIE NR 0152-61/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2007 r.


w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatów karnych. 

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 0152-53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 listopada 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatowych w formie spisu z natury wg. stanu na dzień 31.12.2007 r.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję w następującym składzie:

1. Stanisław Szydłowski - przewodniczący Komisji
2. Maria Waszczyk - członek Komisji
3. Henryk Nowakowski - członek Komisji

§ 3. Rozpoczęcie inwentaryzacji ustalam na dzień 31 grudzień 2007 r., a zakończenie na dzień 7 stycznia 2008 r.

§ 4. Osoby powołane do Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującą Instrukcją Inwentaryzacyjną przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z pismem FB.4 MJ.0717/9469/07 z dnia 04 grudnia 2007 r. Wydziału Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie należy przeprowadzić roczną inwentaryzację z wykorzystania posiadanych bloczków mandatów karnych. Dla wykonania tego zadania, niezbędne jest powołanie Komisji.