Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-53/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE  Nr 0152-53/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 listopada 2007 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203: z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. W § 37 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia NR 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, po pkt 23 dodaje się pkt 24 o treści:

  • „24) wydawanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U. Nr 127 poz. 880) nałożyła na burmistrza obowiązek wydawania zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
Dla realizacji tego zadania właściwym będzie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Sporządziła:
Krystyna Więch