Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-37/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

ZARZĄDZENIE NR 0152-37/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 sierpnia 2007 r.


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej określonej Uchwałą Nr 195/206/02 Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 października 2002 roku oraz ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z 2003 r. Nr 60, poz. 535 z Nr 139, poz. 1324 Nr 124, poz. 1152 Nr 229, poz. 2279 z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Nr 146, poz. 1546 Nr 145, poz. 1535 Nr 213, poz. 2155 z 2005 r. Nr 10, poz. 66 Nr 267, poz. 2252 z 2006 r. Nr 157, poz. 1113 Nr 208, poz. 1540) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji mienia gminnego znajdującego się w świetlicach wiejskich oraz w pomieszczeniach rad sołeckich w Gminie Gryfino powołuję Komisję Inwentaryzacyjną, w składzie:

  • Barbara Lefik Przewodnicząca Komisji
  • Marta Marczak członek Komisji
  • Dariusz Januszewski członek Komisji
  • Piotr Ignaciuk członek Komisji

§ 2. W pracach komisji bierze udział co najmniej dwóch członków komisji.

§ 3. Komisja ulega rozwiązaniu po dokonaniu czynności określonych w § 1, nie później niż z dniem 30 września 2007 roku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z okresowym spisem z natury przedmiotów i urządzeń znajdujących się w świetlicach wiejskich oraz pomieszczeniach rad sołeckich na terenie Gminy Gryfino, została powołana Komisja Inwentaryzacyjna, która działa zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną określoną Uchwałą Nr 195/206/02 Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 października 2002 roku oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z póź. zm.).
Celem powołania Komisji Inwentaryzacyjnej jest kontrola stanu mienia gminnego znajdującego się w świetlicach oraz w pomieszczeniach rad sołeckich.

Sporządził:
Piotr Ignaciuk