Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-24/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 czerwca 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-24/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 czerwca 2007r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0152-20/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 maja 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza w Urzędzie Miasta Gminy w Gryfinie, w składzie:

  • Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Komisji
  • Beata Kryszkowska - Członek Komisji
  • Alicja Szacoń - Członek Komisji
  • Anna Wójciak - Członek Komisji.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Zmiana w składzie Komisji Rekrutacyjnej spowodowana jest zaistniałą nieobecnością  w pracy dwóch członków komisji.

Sporządziła :
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska