Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-21/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniach 14 i 21 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-21/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 maja 2007 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniach 14 i 21 maja 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 14 i 21 maja 2007 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
VIII/77/07 Zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Radziszewie w ramach Działania 2:3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego Skarbnik Miasta i Gminy,

Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

VIII/78/07 Zmiany w budżecie gminy na 2007 r. Skarbnik Miasta i Gminy
VIII/79/07 Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 14 i 21 maja 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat