Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-23/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-23/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 czerwca 2007 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 maja 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 maja 2007 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
IX/80/07 Uchylenie uchwały Nr XI/164/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad dokonywania oceny pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Wydział Organizacyjny
IX/81/07 Zamiany części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gryfinie w obrębie nr 4 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa I Gospodarki Nieruchomościami
IX/82/07 Przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wysoka Gryfińska Działalności Gospodarczej, Rolnictwa I Gospodarki Nieruchomościami
IX/83/07 Zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa I Gospodarki Nieruchomościami
IX/84/07 Udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową na obszarze Gminy Gryfino Podatków i Opłat Lokalnych
IX/85/07 Zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis Podatków i Opłat Lokalnych
IX/86/07 Zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kanał Kwiatowy” Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
IX/87/07 Rozpatrzenie skargi Kamili i Jacka Światocha na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska/ Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
IX/88/07 Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2007-2009 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
IX/89/07 Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie CW Laguna Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
IX/90/07 Przyznanie dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2007 Edukacji i Spraw Społecznych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 maja 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat