Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIA NR 0152-2/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

ZARZĄDZENIA NR 0152-2/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 stycznia 2007 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego, oceny ofert  i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego” przeznaczonego na sfinansowanie projektu pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni  w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska”, którego spłata nastąpi w latach 2007-2011., powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Eugeniusz Kuduk - przewodniczący komisji
  2. Jadwiga Szulc - zastępca przewodniczącego komisji
  3. Anita Makowska-Wilk - sekretarz komisji
  4. Milena Świeboda - członek komisji
  5. Agnieszka Wernikowska - członek komisji.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 30 marca 2006 r. podjęto uchwałę  Nr XLIX/612/06 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego do kwoty 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska”, którego spłata nastąpi w latach 2007-2011.   W związku z powyższym należy przygotować i przeprowadzić zamówienie publiczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  Proponuję, aby postępowanie przygotowała i przeprowadziła komisja przetargowa  w składzie:

  1. Eugeniusz Kuduk - przewodniczący komisji
  2. Jadwiga Szulc - zastępca przewodniczącego komisji
  3. Anita Makowska-Wilk - sekretarz komisji
  4. Milena Świeboda - członek komisji
  5. Agnieszka Wernikowska - członek komisji.

 

Sekretarz  Miasta i Gminy Gryfino
mgr Beata Kryszkowska