Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-3/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

ZARZĄDZENIE NR 0152-3/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 stycznia 2007r.


w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

Na podstawie art.33 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;  z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128,  Nr 181 poz.1337) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późn. zm.) zarządzam,  co następuje:

 § 1. Dla każdego sołectwa ustalam opiekuna spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie:

1 Sołectwo Bartkowo - opiekun: Czaczyk Jacek
2 Sołectwo Borzym - opiekun: Woldańska Jolanta
3 Sołectwo Chlebowo - opiekun: Włodarczyk Urszula
4 Sołectwo Chwarstnica - opiekun: Snoch Żaneta
5 Sołectwo Czepino - opiekun: Szczepaniak Barbara
6 Sołectwo Daleszewo - opiekun: Olchowska Aleksandra
7 Sołectwo Dołgie - opiekun: Rataj Kinga
8 Sołectwo Drzenin - opiekun: Makowska – Wilk Anita
9 Sołectwo Gardno - opiekun: Kida Małgorzata
10 Sołectwo Krajnik - opiekun: Mazur Monika
11 Sołectwo Krzypnica - opiekun: Duk Roman
12 Sołectwo Mielenko - opiekun: Kuryło Renata
13 Sołectwo Nowe Czarnowo - opiekun: Pawłowski Krzysztof
14 Sołectwo Parsówek - opiekun: Andrusewicz Mariusz
15 Sołectwo Pniewo - opiekun: Juszczak Agnieszka
16 Sołectwo Radziszewo - opiekun: Kisielica Monika
17 Sołectwo Sobiemyśl - opiekun: Ruczko-Lewińska Anna
18 Sołectwo Sobieradz - opiekun: Tarka Mariusz
19 Sołectwo Steklinko - opiekun: Ludwiniak Leszek
20 Sołectwo Steklno - opiekun: Lefik Barbara
21 Sołectwo Stare Brynki - opiekun: Zaręba Janina
22 Sołectwo Wirów - opiekun: Kozak Izabela
23 Sołectwo Wełtyń - opiekun: Grzegorczyk Agnieszka
24 Sołectwo Włodkowice - opiekun: Krzanowska Magdalena
25 Sołectwo Wysoka Gryfińska - opiekun: Szymańska-Ciepłucha Anna
26 Sołectwo Żabnica - opiekun: Ekiert Joanna
27 Sołectwo Żórawie - opiekun: Głowacka – Krakowiak Iwona
28 Sołectwo Żórawki - opiekun: Dzierbicka Małgorzata.

§ 2. Do zadań opiekuna sołectwa należy w szczególności:

  1. uczestniczenie w zebraniach wiejskich zwoływanych przez burmistrza oraz sporządzenie dokumentacji z zebrania,
  2. uczestniczenie, na wniosek sołtysa, w zebraniach wiejskich zwoływanych z inicjatywy mieszkańców sołectwa bądź sołtysa i sporządzenie dokumentacji z zebrania,
  3. udzielanie pomocy sołtysowi, radzie sołeckiej w redagowania protokołów, pism, wniosków, opinii.

§ 3.  W wyborach sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2007-2011 udział biorą dotychczasowi i nowowskazani opiekunowie sołectw. 

§ 4. W przypadku nieobecności w pracy opiekuna sołectwa zastępstwo przejmuje naczelnik/ kierownik danej komórki organizacyjnej bądź inny pracownik wskazany przez Burmistrza.

§ 5.Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 8/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia ich obowiązków wraz  ze zmianą (zarządzenie Nr 0152-22/04 z dnia 24 czerwca 2004.).

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku ze zmianami personalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy zachodzi potrzeba dokonania zmian opiekunów sołectw. Dotychczas, powołanie opiekunów było uregulowane zarządzeniami:

  1. Nr 8/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia ich obowiązków,
  2. Nr 0152-22/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie wymienione w poz. 1.

Dla czytelności aktu zasadnym jest uchylenie dotychczasowych.

Sporządziła:
Krystyna Więch