Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-8/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-8/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 lutego 2007 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 lutego 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 lutego 2007 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
IV/34/07 przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
IV/35/07 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
IV/36/07 zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skarbnik Miasta i Gminy
IV/37/07 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wełtyń II Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
IV/38/07 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 4 m. Gryfino Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
IV/39/07 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położnej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 78 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
IV/40/07 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Chwastnica Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
IV/41/07 odpłatnego nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żórawki Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
IV/42/07 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości położonej w obrębie Wirów Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
IV/43/07 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami/ Ośrodek Sportu i Rekreacji
IV/44/07 ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej Edukacji  i  Spraw Społecznych / 

Zakład  Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

IV/45/07 nadanie imienia Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie Edukacji i Spraw Społecznych
IV/46/07 podwyższenie kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. w Gryfinie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska / Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
IV/47/07 Wprowadzenie programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Gryfino Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
IV/48/07 przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
IV/49/07 przyjęcie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2007 r. Edukacji  i  Spraw Społecznych / 

Zakład  Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

IV/50/07 Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. Ośrodek Pomocy Społecznej
IV/51/07 Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2008 Ośrodek Pomocy Społecznej
IV/52/07 Zmiana uchwały Nr III/31/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 Skarbnik Miasta i Gminy

IV/53/07

Zmiany w budżecie gminy na 2007 r. Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 lutego 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat