Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-9/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawie realizacji  prac społecznie użytecznych w roku 2007

    

ZARZĄDZENIE NR 0152-9/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 lutego 2007 roku


w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawie realizacji  prac społecznie użytecznych w roku 2007

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366; z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121, Nr 217, poz. 1588) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 (Dz.U. z 2005 r. Nr 210, poz. 1745) r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się procedury postępowania przy realizacji prac społecznie użytecznych, realizowanych na terenie Gminy Gryfino, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Powierza się stanowisko koordynatora prac społecznie użytecznych przypisane do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie panu Tadeuszowi Sipiorze. Wykaz obowiązków koordynatora stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów szkół, przedszkoli oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego do współpracy w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych. Wzór zobowiązania dyrektorów stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wzory dokumentacji w zakresie prowadzenia ewidencji czasu i rodzaju wykonywanych prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, w szczególności:

  1. klasyfikacji rodzajowej prac społecznie użytecznych
  2. karty ewidencji czasu i rodzaju wykonanych prac społecznie użytecznych wraz z opisem
  3. karty zestawienia ilościowo – wartościowego prac społecznie użytecznych według ich rodzajów
  4. karty miesięcznego zestawienia ilościowo – wartościowego prac społecznie użytecznych stanowią załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji  i Spraw Społecznych i Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

 

UZASADNIENIE

Prace społecznie użyteczne są nową formą aktywizacji bezrobotnych wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oznaczają one prace wykonywane przez bezrobotnych, nie posiadających już prawa do zasiłku. Do prac osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku skierowane zostają przez starostę, a organizatorem jest gmina. Prace społecznie użyteczne wykonywać mogą bezrobotni w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo za wynagrodzeniem 6,20 złotych za godzinę. Ustawa nie zawiera ograniczenia czasowego dla realizacji tych prac – co oznacza, iż osoba bezrobotna może wykonywać prace społecznie użyteczne przez cały rok, przy czym zachowuje status osoby bezrobotnej. Prace społecznie użyteczne mają służyć wsparciu lokalnych społeczności. Gmina przygotowuje plan określający rodzaj i ilość prac niezbędnych dla gminy  i przekazuje go do powiatowego urzędu pracy oraz dyrektorowi ośrodka pomocy społecznej, który sporządza imienną listę osób uprawnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych. Pomiędzy podmiotem, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne a osobą bezrobotną na podstawie skierowania starosty nie nawiązuje się stosunek pracy oraz nie jest zawierana żadna umowa.
W związku z powyższym ustalono procedurę postępowania przy realizacji  ww. prac na terenie Gminy Gryfino. Powyższa procedura określa postępowanie komórek organizacyjnych wraz ze współpracującymi przy realizacji zadania podmiotami. Podmiotami biorącymi udział przy realizacji prac społecznie użytecznych są: Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jednostki organizacyjne, w tym: wszystkie szkoły i przedszkola, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, sołectwa i wydziały Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie tj. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Organizacyjny, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowo – Księgowy oraz Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.  Każdy z podmiotów jest odpowiedzialny za realizację powierzonych zadań  w zakresie prac społecznie użytecznych a jednocześnie za współpracę z pozostałymi podmiotami i jednostkami organizacyjnymi w celu jak najsprawniejszego przebiegu organizacji zadania.

Sporządziła:
Magdalena Krzanowska