Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-58/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego budową Strategii Rozwoju Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-58/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 listopada 2007r.


w sprawie powołania Komitetu Sterującego budową Strategii Rozwoju Gminy Gryfino.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza co następuje:

§ 1. W związku z pracami nad strategią rozwoju miasta i gminy Gryfino powołuje się Komitet Sterujący budową Strategii Rozwoju Gminy Gryfino.

§ 2. Zadaniem Komitetu sterującego jest praca przy:

 1. opracowaniu misji gminy,
 2. identyfikacji szans i lokalnych zasobów gminy,
 3. identyfikacji problemów strategicznych,
 4. sporządzeniu wizji wykorzystania szans i zasobów,

§ 3. Komitet Sterujący powołuje się w składzie:

 1. Maciej Szabałkin – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 2. Beata Kryszkowska – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
 3. Ewa Kubiak – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
 4. Janina Major – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
 5. Teresa Drążek - Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
 6. Piotr Romanicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
 7. Krzysztof Czosnowski – Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
 8. Mariusz Andrusewicz – Kierownik Referatu inwestycji i Funduszy Europejskich
 9. Krystian Kosiński – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
 10. Maria Zalewska – Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury
 11. Tadeusz Samoń – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
 12. Bronisław Mela – Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 13. Rafał Mucha – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
 14. Bożena Górak – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
 15. Władysław Hołub – Dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie
 16. Leopold Kemmling – Dyrektor Biblioteki Publicznej
 17. Jerzy Miler - Starostwo Powiatowe
 18. Roman Michalski – Przewodniczący Rady Powiatu
 19. Magdalena Chmura - Nycz – Radna Rady Miejskiej
 20. Tadeusz Figas – Radny Rady Miejskiej
 21. Kazimierz Fischbach – Radny Rady Miejskiej
 22. Rafał Guga – Radny Rady Miejskiej
 23. Lidia Karzyńska - Karpierz – Radna Rady Miejskiej
 24. Elżbieta Kasprzyk – Radna Rady Miejskiej
 25. Jacek Kawka – Radny Rady Miejskiej
 26. Wanda Kmieciak – Radna Rady Miejskiej
 27. Andrzej Kułdosz – Radny Rady Miejskiej
 28. Tomasz Namieciński – Radny Rady Miejskiej
 29. Janina Nikitińska – Radna Rady Miejskiej
 30. Paweł Nikitiński – Radny Rady Miejskiej
 31. Artur Nycz – Radny Rady Miejskiej
 32. Marcin Para – Radny Rady Miejskiej
 33. Eugeniusz Robak – Radny Rady Miejskiej
 34. Stanisław Różański – Radny Rady Miejskiej
 35. Marek Sanecki – Radny Rady Miejskiej
 36. Mieczysław Sawaryn – Radny Rady Miejskiej
 37. Janusz Skrzypiński – Radny Rady Miejskiej
 38. Ireneusz Sochaj – Radny Rady Miejskiej
 39. Zbigniew Kozakiewicz – Radny Rady Miejskiej
 40. Zbigniew Samborski - He Gru Sp. z o.o.
 41. Piotr Wieczorek – Biuro Nieruchomości
 42. Piotr Podleśny – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
 43. Jerzy Kondratowicz – Prezes ZEDO S.A.
 44. itold Grabowski - Gryf Skand Sp. z o.o.
 45. Ryszard Gronkowski – Gryfińskie Towarzystwo Gospodarcze
 46. Blandyna Migdalska – Dyrektor Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry
 47. Jan Olech – Senator VII Kadencji Senatu RP
 48. Edward Szczepanik – Gospodarstwo Rolne
 49. Zdzisław Krupa - Stowarzyszenie Miłośników Ekologii i Agroturystyki na Rzecz Wełtynia
 50. Piotr Filip – Przewodniczący Rady Sportu
 51. Jacek Warda – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Regalia
 52. Tadeusz Kuźniar - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra
 53. Jerzy Giegurzyński - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Taras Północ

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino koniecznym jest powołanie Komitetu Sterującego dla potrzeb budowy Strategii. Szeroki skład Komitetu, reprezentujący różne sadowiska i grupy społeczno-gospodarcze zapewni możliwie szeroki udział społeczny przy pracach nad tym dokumentem. Przyjęcie takiej organizacji pracy nad Strategią podyktowane jest z przyjętej metodologii tworzenia dokumentu i powinno skutkować efektem rzeczowym w postaci opracowania strategii odpowiadającej zapotrzebowaniom społeczności lokalnej i wykorzystującą możliwości oraz szanse rozwojowe gminy Gryfino z uwzględnieniem absorpcji środków z UE.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski