Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-59/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-59/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 grudnia  2007 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 listopada 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 listopada 2007 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XVI/133/07 wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Nadleśnictwa Gryfino, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Czarnowo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XVI/134/07 wyrażenia zgody na przejęcie w użyczenie przez Gminę Gryfino od współwłaścicieli, części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XVI/135/07 nabycia przez Gminę Gryfino prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w Gryfinie w obrębie nr 3, w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego oraz uchylenia uchwały nr XLI/530/05 z dnia 29 września 2005 r. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XVI/136/07 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XVI/137/07 wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 257/24 oraz najmu pawilonu położonego w obrębie Pniewo, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XVI/138/07 obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2008 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
NR XVI/139/07 zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
NR XVI/140/07 zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i od posiadania psów     Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
NR XVI/141/07 uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
NR XVI/142/07 przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
NR XVI/143/07 odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
NR XVI/144/07 wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
NR XVI/145/07 zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
NR XVI/146/07 zmiany uchwały Nr XI/110/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
NR XVI/147/07 zmian w budżecie gminy na 2007 r. Skarbnik Miasta i Gminy
NR XVI/148/07 likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Skarbnik Miasta i Gminy
NR XVI/149/07 wyboru przewodniczącego Komisji Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XVI/150/07 powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej. Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 listopada 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na sesji w dniu 29 listopada 2007 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.