Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-11/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 15 marca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-11/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 marca 2007 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 15 marca 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 15 marca 2007 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
V/54/07 Uzupełnienia składu osobowego Rady Miejskiej Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
V/55/07 Zmian w składzie osobowym komisji Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
V/56/07 Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwały Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
V/57/07 Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
V/58/07 W sprawie apelu do Rad Miejskich i Rad Gminy z terenu Powiatu Gryfińskiego Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
V/59/07 Desygnowanie kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino Sekretarz Miasta i Gminy /

Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

V/60/07 Wybór delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euregionu Pomerania Sekretarz Miasta i Gminy /

Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

V/61/07 Zniesienia współwłasności w nieruchomości gminnej nr 337/4 – obręb Daleszewo, położonej w m. Dębce 5/2 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
V/62/07 Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 5 m. Gryfino ul. Łużycka Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
V/63/07 Utworzenie rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej Skarbnik Miasta i Gminy/

Ośrodek Sportu i Rekreacji

V/64/07 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzka, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
V/65/07 Zmiany w budżecie gminy na 2007 r. Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 15 marca 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat