Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-26 /07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie: szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0152-26 /07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 czerwca 2007r.


w sprawie: szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 123, poz. 856) zarządzam, co następuje:

§1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych obowiązani są prowadzić rejestr wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostkę, zgodnie z klasyfikacją wydatków strukturalnych ustalonych:

  1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 123, poz. 856).

§2.

  1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych obowiązani są wyodrębnić, z wydatków których są dysponentami, wydatki kwalifikujące się do wydatków strukturalnych.
  2. Każdy dokument, spełniający kryteria wydatków strukturalnych, powinien być opatrzony odpowiednią klasyfikacją, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1 §1 niniejszego zarządzenia.

§3. Dysponenci części budżetowych przekazują do Wydziału Finansowo-Księgowego sprawozdanie o poniesionych wydatkach strukturalnych:

  1. półroczne, do dnia 31 lipca,
  2. roczne, do dnia 31 marca,

na drukach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z obowiązkiem sporządzania sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez Gminę, zasadne jest aby dysponenci poszczególnych części budżetu wyodrębnili, z wydatków których są dysponentami, wydatki strukturalne, które są zgodne z klasyfikacją wydatków strukturalnych ustalonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Sporządziła:
Milena Świeboda