Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-6/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 lutego 2007r. zmieniające zarządzenie Nr 0152-5/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-6/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 05 lutego 2007r.


zmieniające zarządzenie Nr 0152-5/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0152-5/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta  w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w składzie:

  1. Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Komisji
  2. Beata Kryszkowska - Członek Komisji
  3. Janina Major - Członek Komisji
  4. Angelika Szulc - Członek Komisji
  5. Małgorzata Ważyńska-Piaskowska – Członek Komisji”

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Eugeniusz Kuduk

 

Uzasadnienie:

Zmiana w składzie Komisji Rekrutacyjnej spowodowana jest nieobecnością  w pracy jednego z członków komisji.

Sporządziła :
Małgorzata Ważyńska -Piaskowska