Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-48/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 października 2007 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-48/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08 października 2007 r.


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania  i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. ( M.P. Nr 62 poz.711) zarządzam, co następuje:

§1.

  1. Ustanawiam Pana Ryszarda Stempińskiego – pracownika Wydziału Organizacyjnego  gminnym koordynatorem zastosowania programu informatycznego na obszarze gminy Gryfino  w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. –
  2. W przypadku czasowej nieobecności w pracy koordynatora, o którym mowa w ust. 1 jego obowiązki przejmują: Krzysztof Wernikowski – pracownik Wydziału Organizacyjnego oraz Tomasz Pękalski – pracownik Biura Informacji i Promocji.

§ 2.  Ustanawiam operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji  wyborczych:

Numer obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji  Wyborczej Nazwisko i imię 
pracownika – operatora
1 Szkoła Podstawowa Nr 4  w Gryfinie
ul. Tadeusza Kościuszki 17

Lefik Barbara

2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie
ul. Niepodległości 16

Bielecka Małgorzata

3 Szkoła Podstawowa Nr 1
w Gryfinie ul. Łużycka 22

Czosnowski Krzysztof

4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie
ul. Łużycka 91

Rataj Kinga

5 Przedszkole Nr 5 w Gryfinie ul. Stefana Żeromskiego 12

Kosiński Krystian

6 Przedszkole Nr 3 w Gryfinie ul. Zygmunta Krasińskiego 29

Ekiert Joanna

7 Gimnazjum  w Gryfinie ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70

Duk Roman

8 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie ul. 9 Maja 4

Snoch Żaneta

9 Gryfiński Dom Kultury  (Pałacyk pod Lwami)  w Gryfinie
ul. Bolesława Chrobrego 48

Major Janina

10 Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie ul. Szczecińska 17

Szczepaniak Barbara

11 Szkoła Podstawowa w Żabnicy ul. Długa 20 Marczak Marta
12 Szkoła Podstawowa w Radziszewie ul. Szczecińska 54 Tarka Mariusz
13 Świetlica wiejska w Wełtyniu ul. Niepodległości 18

Pękalski Tomasz

14 Szkoła Podstawowa w Gardnie ul. Niepodległości 1

Kawka Małgorzata

15 Szkoła Podstawowa w Chwastnicy ul. Gryfińska 19

Andrusewicz Mariusz

16 Świetlica wiejska w Borzymiu 17

Wernikowski Krzysztof

17 Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  66

Pękalski Tomasz

18 He Gru GmbH Spółka z o.o. Oddział w Pniewie
ul. Gryfińska 6 B

Wernikowski Krzysztof

19 Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Nowym Czarnowie 70
Wernikowski Krzysztof
20 Dom Pomocy Społecznej w Dębcach 11 Pękalski Tomasz
21 Szpital Powiatowy w Gryfinie ul. Parkowa 5 Stefan Fedak

§ 3. Zadania gminnego koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji  wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2007 r.

w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania  i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r  (M.P. Nr 62 poz. 711).

§ 4.  Osoby, o których mowa w § 1 i 2 wykonują swoje zadania do czasu przyjęcia protokołu głosowania w obwodzie przez Okręgową Komisję Wyborczą w Szczecinie.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Urzędnikowi Wyborczemu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i  Gminy Gryfino

Henryk Piłat