Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-36/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 lipca 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kasjera w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-36/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 lipca 2007r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kasjera w Wydziale Finansowo-Księgowym  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0152-34/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kasjera w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kasjera w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miasta Gminy w Gryfinie,
w składzie:

  • Jolanta Staruk - Przewodnicząca Komisji,
  • Beata Kryszkowska - Członek Komisji,
  • Beata Pluskota - Członek Komisji,
  • Krystian Kosiński - Członek Komisji,
  • Małgorzata Ważyńska –Piaskowska – Członek Komisji .”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Zmiana w składzie Komisji Rekrutacyjnej spowodowana jest zaistniałą nieobecnością  w pracy jednego z członków komisji.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska