Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-32/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 0152-9/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawie realizacji  prac społecznie użytecznych w roku 2007.

ZARZĄDZENIE NR 0152-32/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 lipca 2007 roku


zmieniające zarządzenie Nr 0152-9/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawie realizacji  prac społecznie użytecznych w roku 2007

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366; z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121, Nr 217, poz. 1588) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 (Dz.U. z 2005 r. Nr 210, poz. 1745) r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych, zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0152-9/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawie realizacji  prac społecznie użytecznych w roku 2007 wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 otrzymuje brzmienie:
    § 2. Koordynatora prac społecznie użytecznych wyznacza dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Wykaz obowiązków koordynatora stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  2. § 5 otrzymuje brzmienie:
    § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji.

3) Zmienia się załączniki Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia Nr 0152-9/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w roku 2007, nadając im brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Gmina Gryfino przystąpiła do realizacji prac społecznie użytecznych w kwietniu 2006 roku. W tym okresie Ośrodek Sportu i Rekreacji ze względu na wewnętrzna reorganizację nie był wstanie samodzielnie koordynować ani wykonywać postanowień związanych z organizacją prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Gryfino. W chwili obecnej OSiR jest w pełni przygotowany do przejęcia pełnego zakresu zadań oraz procedur postępowania w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2007 roku. W związku z powyższym zasadna jest zmiana niektórych uregulowań określonych zarządzeniem Nr 0152-9/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w roku 2007, a mianowicie powierzenie dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie obowiązku wyznaczenia koordynatora prac społecznie użytecznych oraz realizacja przez OSiR większego zakresu czynności ustalonych załącznikiem Nr 1 do ww. zarządzenia, który określa procedury postępowania przy realizacji prac społecznie użytecznych, realizowanych na terenie Gminy Gryfino.

Sporządził:
Dariusz Januszewski