Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-33/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 173/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia rodzaju odzieży roboczej i obuwia roboczego przysługującego pracownikom na niektórych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, przewidywanych okresów ich użytkowania, oraz dopuszczalności wypłaty ekwiwalentów pieniężnych.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-33/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 lipca 2007 r.


zmieniające zarządzenie Nr 173/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia rodzaju odzieży roboczej i obuwia roboczego przysługującego pracownikom na niektórych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, przewidywanych okresów ich użytkowania, oraz dopuszczalności wypłaty ekwiwalentów pieniężnych

Na podstawie art. 2377 § 2 i § 4, art. 2378 § 1 oraz art. 2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 173/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18.11.2003 r. w sprawie ustalenia rodzaju odzieży roboczej i obuwia roboczego przysługującego pracownikom na niektórych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, przewidywanych okresów ich użytkowania, oraz dopuszczalności wypłaty ekwiwalentów pieniężnych wprowadzam uaktualniony załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Na podstawie § 4 zarządzenia Nr 173/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia roboczego należy wypłacać ekwiwalent pieniężny za jej użytkowanie oraz za utrzymanie w czystości, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, w wysokości obowiązujących cen, wg zasad aktualizowanego w każdym roku załącznika Nr 2 do zarządzenia. Ceny ustalono na podstawie informacji uzyskanych w punktach sprzedaży ww. artykułów oraz usług pralniczych. Według obowiązujących cen na rynku opracowano nową aktualną tabelę ekwiwalentów  za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej i utrzymywanie jej w czystości. W związku z powyższym należy wprowadzić uaktualniony załącznik nr 2 „Ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz za utrzymywanie jej w czystości wg uśrednionych cen w 2007 r.”

Sporządziła:
Anna Wójciak