Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-52/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-52/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 października  2007 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 października 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 października 2007 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XV/128/07 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XV/129/07 nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów, położonych w obrębie Borzym oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej, w zamian za zaległości podatkowe Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XV/130/07 oświadczeń lustracyjnych Sekretarza i Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XV/131/07 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 października 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat