Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-35/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 26 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-35/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 lipca 2007 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 26 lipca 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu  26 lipca 2007 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XI/108/07 Wyrażenie zgody na włączenie nieruchomości w granice Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XI/109/07 Zatwierdzenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2007-2013 Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XI/110/07 Zmiana uchwały Nr LVII/693/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XI/111/07 Zmiana uchwały Nr X/94/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XI/112/07 Zmiana uchwały Nr LII/631/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 26 lipca 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat