Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-1/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-1/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 stycznia 2007 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 grudnia 2006 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
III/17/06 sprostowania błędu w uchwale Nr LVII/692/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie CW Laguna Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
III/18/06 desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
III/19/06 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Organizacyjny
III/20/06 przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na rok 2007 Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
III/21/06 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2007 rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
III/22/06 wprowadzenia zmian w statucie Gryfińskiego Domu Kultury Gryfiński Dom Kultury
III/23/06 zmiana uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa Podatków i Opłat Lokalnych
III/24/06 zmiana uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz posiadania psa Podatków i Opłat Lokalnych
III/25/06 określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązującego na obszarze Gminy Gryfino Podatków i Opłat Lokalnych
III/26/06 zaopiniowania poszerzenia granic obszaru specjalnej ochrony ptaków „Jeziora Wełtyńskie” powołanego do sieci Natura 2000 Gospodarki komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
III/27/06 uchylenia uchwały Nr III/46/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionej uchwałą Nr XVI/237/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. Edukacji i Spraw Społecznych
III/28/06 uchwalenia programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007 Edukacji i Spraw Społecznych
III/29/06 utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Skarbnik Miasta i Gminy

Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

III/30/06 Zmiany budżetu gminy na 2006 r. Skarbnik Miasta i Gminy
III/31/06 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 Skarbnik Miasta i gminy
III/32/06 uchwalenie budżetu gminy na rok 2007 Skarbnik Miasta i Gminy
III/33/06 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dołgie – Gmina Gryfino Ośrodek Aktywizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Lokalnej” Skarbnik Miasta i Gminy

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarcz.  i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 grudnia 2006 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat