Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-49/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 października 2007 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-49/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 października  2007 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 października 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 października 2007 roku odpowiadają:

Nr uchwały:

W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XIV/118/07 przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Gryfino, ul. Rybacka i Fabryczna Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XIV/119/07 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żabnica Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XIV/120/07 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo  Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XIV/121/07 wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gminnej w użyczenie na okres przekraczający 3 lata Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XIV/122/07 wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XIV/123/07 zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2007-2013 Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
NR XIV/124/07 zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2007-2013 Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
NR XIV/125/07 zmian w budżecie gminy na 2007 r. Skarbnik  Miasta i Gminy
NR XIV/126/07 zmian w budżecie gminy na 2007 r. Skarbnik  Miasta i Gminy
NR XIV/127/07 zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielenie długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie projektu pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska” Skarbnik  Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 października 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat