Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-43/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 września 2007 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

ZARZĄDZENIE NR 0152-43/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 września 2007 r.


w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W § 1 zarządzenia Nr 0152-38/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  20 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania  i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego” zamiast wyrazów „spłata nastąpi w latach 2007-2011” powinny być wyrazy „spłata nastąpi w latach 2007-2012”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W § 1 zarządzenia Nr 0152-38/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  20 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania  i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego” zamiast wyrazów „spłata nastąpi w latach 2007-2011” powinny być wyrazy „spłata nastąpi w latach 2007-2012”. Uchwałą Nr VIII/79/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 maja 2007 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego radni upoważnili Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zaciągnięcia kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. „Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie -EUROBOISKA”, którego spłata nastąpi w latach 2008-2012 r. W związku z powyższym zasadnym jest sprostowanie omyłki.

SEKRETARZ
Miasta i Gminy Gryfino

Beata Kryszkowska