Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-44/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 września 2007r. w sprawie powołania Zespołu Technicznego do opracowania aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2012.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-44/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 września 2007r.


w sprawie powołania Zespołu Technicznego do opracowania aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2012.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 września 2002 roku nr XLVIII/608/02 w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy, Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza co następuje:

§1. W celu przygotowania aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2012 powołuje się 22 osobowy Zespół Techniczny.

§2. Zadaniem Zespołu Technicznego jest opracowanie listy inwestycji, która będzie podstawą projektu WPI na lata 2008-2012 skierowanego do uchwalenia przez Radę Miejską w Gryfinie.

§3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczącym Zespołu Technicznego jest Maciej Szabałkin – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, natomiast Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Technicznego jest Ewa Kubiak - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§4. Zespół Techniczny powołuje się w składzie:

 1. Maciej Szabałkin – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 2. Ewa Kubiak – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
 3. Mieczysław Sawaryn – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie
 4. Wanda Kmieciak – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 5. Tomasz Namieciński – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 6. Magdalena Chmura-Nycz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 7. Ireneusz Sochaj – Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 8. Elżbieta Kasprzyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 9. Zbigniew Kozakiewicz – Członek Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 10. Kazimierz Fischbach – Członek Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 11. Andrzej Kułdosz – Członek Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 12. Janina Major – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
 13. Teresa Drążek - Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
 14. Piotr Romanicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
 15. Krzysztof Czosnowski – Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
 16. Milena Świeboda – Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego
 17. Maria Zalewska – Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury
 18. Bronisław Mela – Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 19. Rafał Mucha – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 20. Bożena Górak – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
 21. Tadeusz Samoń – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
 22. Piotr Filip - Przewodniczący Rady Sportu

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie do 30 listopada 2007 roku.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

W związku z coroczną aktualizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, powołuje się Zespół Techniczny do opracowania aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2012. W skład zespołu wchodzą przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Miejskiej oraz naczelnicy i kierownicy wydziałów odpowiedzialnych za realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski