Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-17/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 0152-2/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

ZARZĄDZENIE Nr 0152-17/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 kwietnia 2007 r.


zmieniające zarządzenie Nr 0152-2/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Paragraf 1 zarządzenia Nr 0152-2/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  9 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania  i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego” otrzymuje brzmienie:

 • „§ 1. W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego, oceny ofert  i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego” przeznaczonego na sfinansowanie projektu pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni  w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska”, którego spłata nastąpi w latach 2007-2011., powołuję Komisję Przetargową w składzie:
  1. Eugeniusz Kuduk - przewodniczący komisji
  2. Iwona Głowacka-Krakowiak - zastępca przewodniczącego komisji
  3. Anita Makowska-Wilk - sekretarz komisji
  4. Milena Świeboda - członek komisji
  5. Agnieszka Wernikowska - członek komisji”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z przejściem Pani Jadwigi Szulc na emeryturę należy zmienić skład osobowy komisji przetargowej. Proponuję powołać komisję w składzie:

 1. Eugeniusz Kuduk - przewodniczący komisji
 2. Iwona Głowacka-Krakowiak - zastępca przewodniczącego komisji
 3. Anita Makowska-Wilk - sekretarz komisji
 4. Milena Świeboda - członek komisji
 5. Agnieszka Wernikowska - członek komisji.

SEKRETARZ
Miasta i Gminy Gryfino

mgr Beata Kryszkowska