Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-41/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-41/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 sierpnia 2007r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru  na stanowisko inspektora w Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w składzie:

  • Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Komisji
  • Beata Kryszkowska - Członek Komisji
  • Jolanta Staruk - Członek Komisji
  • Beata Pluskota - Członek Komisji
  • Małgorzata Ważyńska-Piaskowska - Członek Komisji.

§ 2. Komisja Rekrutacyjna dokona wstępnej selekcji kandydatów poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

§ 3. Komisja Rekrutacyjna dokona selekcji końcowej kandydatów spełniających wymagania formalne poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 4. Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego naboru.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stosownie do obowiązującego systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w UMiG należy powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naboru.

Sporządziła:
Małgorzata Antosik